ALEA WEAR s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ALEA WEAR s.r.o. plané od 14.3.2019


 


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ALEA WEAR s. r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha, IČ: 07863438, C 308923 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).


 


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 


 


Vymezení pojmů


 


Prodávající je obchodní společnost ALEA WEAR s. r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha , IČ:07863438, C 308923 vedená u Městského soudu v Praze . ALEA WEAR s. r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


 


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


 


Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná


 


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele


 


Kupní smlouva


 


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


 


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.


 


Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.


 


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


 


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


 


Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


 


Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


 


Veškeré výrobky jsou označeny logem společnosti ALEA WEAR a to následovně:


 


Vrchní část oblečení jako jsou trička, dresy, mikiny, bundy jsou označeny přední díl logem ALEA 25 cm2, levý rukáv logo ALEA 30 cm2, pravý rukám logo alea 30 cm2, zadní díl logo alea 25 cm2.


 


Spodní část oblečení jako jsou kalhoty, šortky, apod. jsou označeny přední díl logem ALEA 25 cm2, zadní díl logo ALEA 25 cm2.


 


Práva z vadného plnění


 


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).


 


Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,


 


má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající      nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží      a na základě reklamy jimi prováděn


 


se věc hodí k účelu, který pro      její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle      používá, 


 


věc odpovídá jakostí nebo      provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení      určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


 


je věc v odpovídajícím      množství, míře nebo hmotnosti a


 


věc vyhovuje požadavkům      právních předpisů.


 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 


 


Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


 


Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


 


Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


 


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy není možné u objednaných položek, které jsou vyráběny na zakázku. To znamená u položek, kde je dostupnost zakázková výroba. Není možné odstoupit od smlouvy též v případě, kdy je zboží individuálně doděláné o jmenovky nebo čísla nebo loga apod.


 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.


 


Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář naleznete http://ulozto.cz/xs2bMRQT/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-alea-docx poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kropacek@alea-sportswear.cz.


 


V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


 


Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


 


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


 


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv


 


o poskytování služeb, jestliže      byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty      pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil      spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,


 


o dodávce zboží nebo služby,      jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli     podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


 


o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba)


 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,


 


o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo


 Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.ialea.cz/.


 


Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. 
Ochrana osobních údajů


 


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


 


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


 


Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


 


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


 


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 


Závěrečná ustanovení


 


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kropacek@alea-sportswear.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


 


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.


 


Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ochrana osobních údajů


 


 


 


Tyto webové stránky používají funkce Google Analytics integrované s inzercí v Reklamní síti a implementují funkce remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, službu DoubleClick Campaign Manager a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.


 


 


 Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se můžete odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google. Webová stránka www.ialea.cz   sbírá cookies, pokud nechcete sídlet tyto informace se stránkami www.ialea.cz , můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat.


POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“)
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné do 25. května 2018.

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:


dle článku 13 GDPR:


mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,


mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,


mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,


poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),


dle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:


mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.


mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.


dle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:


mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


dle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:


mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


dle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:


mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.


pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.


dle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:


Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.


dle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:


mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.


dle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:


mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.


dle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů


Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.


Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. 


 


 


Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osobv naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích

 


 


 


 

 


 


 


Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informace
se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů
právnické osoby.

 


 


 


1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 


 


 


Správcem Vašich osobních údajů je společnost ALEA WEAR s. r.o. IČO 07863438, se


sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1


 


 


 


 

 


 


 


2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

 


 


 


A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?


 


 


 


O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme


 


 


 


jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás
dostávat marketingové nabídky.

 


 


 


B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu


 


 


 


Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících


 


 


 


právních titulů a pro následující účely:

 


 


 


 

 


 


 


a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy provedených na vaši žádost:

 


 


 


 

 


 


 


Účel:
- realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční
- komunikace

 


 


 


- věrnostní program

 


 


 


b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;


 


 


 


Účel:


 


 


 


- pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek
Správce.
- Ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti
- Kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce
- Identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku
Správce.
- Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám
splňujícím požadavky dle recitálu 47 nařízení GDPRspočívající v nabídce
produktů a služeb poskytovaných Správcem.

 


 


 


 

 


 


 


c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

 


 


 


 

 


 


 


Účel:
- poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho
mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.
- Vedení účetnictví

 


 


 


 

 


 


 


3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje,
- údaje o produktech, které jste zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).
- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti

 


 


 


4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?


 


 


 


Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

 


 


 


 

 


 


 


a) Údaje jste nám poskytl/a Vy,např.v souvislosti s uzavřením smlouvynebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.
b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.

 


 


 


 

 


 


 


5. Kdo je příjemcem osobních údajů
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

 


 


 


6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?


 


 


 


Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
- Právo na opravu – můžete Správcepožádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
- Právo na výmaz - můžete Správcepožádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 


 


 


 

 


 


 


a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 


 


 


 

 


 


 


b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 


 


 


 

 


 


 


c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 


 


 


d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;


 


 


 


e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;


 


 


 


 

 


 


 


f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
- Právo na omezení zpracování - můžete Správcepožádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 


 


 


a. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;


 


 


 


b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;


 


 


 


c. Správcejiž osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;


 


 


 


 

 


 


 


d. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody

 


 


 


Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody


 


 


 


- Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
- Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů
založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
- Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
- Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 


 


 


 

 


 


 


7. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?
O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

 


 


 


9. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?


 


 


 


Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.

 


 


 


10. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?


 


Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.